أناأؤمن بموقف من السكون المفيد, شرط ترتيب أعلى.النوتات الموسيقية تأسر جسدك الأرضي, ثم يتم نقله إلى أماكن مرتفعة أخرى, ترك جسدك البشري على ارتفاع صفر. وتصبح شيئًا آخر. تصير ذرة ، تصبح نورًا وظلامًا!تصبح طاقة أثيرية عظيمة. تصبح ذكاء كوني.و انت رؤية العالم الصغير ، بعيدًا. افهم أنك جزء من بُعد أكبر, ما لا نهاية.ثم ستنتهي النوتات الموسيقية, وبقي شيء في ذهنك, شيء سحري وصوفي. وستظل كذلك دائمًا.

 

Credo in uno stato di quiete benefica di ordine superiore. Le note del Carillon prendono il tuo didentro astrale dal tuo essere terreno e lo trasportano in altri Alti Luoghi, lasciando il tuo corpo mortale a quota zero. E diventi altro, diventi atomo, diventi buco nero, diventi luce, e buio; diventi una grande energia eterea. Ottieni, per il tempo di un giro di manovella, un’intelligenza Celeste: vedi il mondo piccolo, distante, e capisci di far parte di una dimensione più grande, e infinita. Però, a un certo punto l’onirica melodia… dovrai pur farla finire. E sì! Ma avverti in maniera chiara che qualcosa di magimistico è rimasto appiccicato al tuo piccolo essere terreno. E lo sarà per sempre.